top of page

תקשורת וטלפוניה / מערכות הקלטה

 

חברת לנאסיסט משווקת מערכות הקלטה של עד 256 ערוצים למערכת אחת

ניתן לחבר מספר מערכות הקלטה להקלטת מספר רב יותר של ערוצים בהתאם לדרישה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
התמיכה בהקלטה ממספר מקורות שונים כדלקמן:
 • קווים או שלוחות מרכזיה אנלוגיות

 • שלוחות מרכזיה דיגיטאליות

 • קווי ISDN

 • עורקי PRI

 • VOIP

באותה המערכת שילוב של הקלטה ממספר מקורות שונים (שלוחות אנלוגיות, שלוחות דיגיטאליות).

שלושה אפשרויות הקלטה:

 • הקלטה טוטאלית (כל הערוצים, כל הזמן).

 • הקלטה סלקטיבית (הקלטה מותנית במשתנים שונים כגון שם הערוץ, לוחות זמנים ועוד).

 • הקלטה לפי דרישה (שליטה ע"י המוקדן).

הקלטת מסכים

 • תוכנה אינטגראלית להערכת ביצועי מוקדן.

 • תוכנת SDK ליצירת שילוב מערכת ההקלטה עם מערכות Call Center.

 • שימוש בבסיס נתונים My SQL.

 • כל שיחת טלפון נשמרת ברשומה נפרדת המכילה נתונים כגון זמן תחילת השיחה, משך זמן

השיחה, המספר שחוייג בשיחה יוצאת, זיהוי המספר בשיחה נכנסת ועוד.

 • תמיכה במגוון נרחב של מרכזיות דיגיטאליות.

 • גישה חופשית ובלתי מוגבלת מכל מחשב המחובר לאותה רשת מחשבים או האינטרנט ובאמצעות

 • תוכנת ErgoRec Client המאפשרת שליטה, השמעת שיחות מוקלטות ועוד.

 • תמיכה בשפות – עברית, אנגלית ותורכית.

 • תחילה או סיום הקלטה ידני או אוטומטי.

 • ממשק API לשליטה על ביצוע ההקלטות מתוכנית חיצונית.

 • ממשק משתמש חלוני גרפי משופר ואינטראקטיבי.

 • הקלטה בו זמנית של כל השיחות או הקלטת שיחות על פי דרישה (Record On Demand)

 • הגנה באמצעות סיסמה.

מאפיני התוכנה:

 • ממשק גרפי מלא וקל למשתמש. ניטור שיחות בזמן אמת.

 • המרת קבצים לפורמט WAV ושליחתם בדואר-אלקטרוני.

 • חיפוש ומיון הקלטות לפי מספר רב של משתנים.

 • ועוד...

תצוגה על פעילות ההקלטה בערוצים השונים והוא כולל את השדות הבאים:

 • סטאטוס ערוץ ההקלטה (מחובר, מנותק).

 • שיחה יוצאת או נכנסת.

 • מספר הערוץ.

 • שם ערוץ ההקלטה.

 • סטאטוס השיחה (נורית ירוקה- שיחה מוקלטת, נורית אדומה- אינה מוקלטת).

 • משך זמן השיחה.

 • המספר שחוייג.

 • מספר המתקשר (CID).

ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

Live Monitoring (השמעת שיחה בזמן אמת).

בחלק התחתון של המסך – תצוגה של השיחות שהוקלטו לאחרונה.

הורדה ושמירה במחשב של הקלטות בפורמט WAV .

שליחת ההקלטות בפורמט WAV דרך הדואר האלקטרוני – Email.

 ארכיב שיחות

תצוגה על רשומת השיחות המוקלטות ואפשרות השמעתם

 • מספר ערוץ ההקלטה.

 • שם ערוץ ההקלטה.

 • תאריך ושעה של תחילת ההקלטה.

 • תאריך ושעה של סיום ההקלטה.

 • משך זמן השיחה.

 • המספר המזוהה בשיחה נכנסת (CID ).

 • המספר שחוייג בשיחה יוצאת.

 • שיחה יוצאת או נכנסת.

 • שדה הערה בו ניתן להוסיף הערות לשיחה שהוקלטה.

 • מיקום ההקלטה (על גבי הכונן הקשיח או במקום אחר).

השמעה (Playback )

 • השמעה חוזרת של כל שיחה באמצעות תוכנת.WiN Player

 • בכל השמעה – הפעלת הפונקציות הבאות: הפעל, השהה, עצור, מהיר-קדימה, חזרה.

מסך חיפוש

חיפוש ומיון על פי המפתחות הבאים:        

 • כונן

 • תאריך  ושעה של תחילת ההקלטה.

 • תאריך ושעה של סיום ההקלטה.

 • משך זמן השיחה.

 • שם ערוץ ההקלטה.

 •  כיוון השיחה (נכנסת או יוצאת)

 • מספר שחוייג בשיחה יוצאת.

 • מספר מזוהה ((CID בשיחה נכנסת.

 • הערה או חלק מהערה שצורפה לנתוני השיחה .

 • כל קומבינציה של המפתחות הנ"ל.

  ניהול מערכת משתמשים והרשאות

 • ניתן להגדיר מספר רב של משתמשי מערכת.

 • ניתן להגדיר קבוצות כאשר לכל קבוצה מוגדר פרופיל הרשאות.

 • לכל משתמש מערכת ניתן להגדיר רמות ניהול שונות (פרופיל משתמש).

 • לכל משתמש מערכת ניתן הרישיון לגישה חלקית או מלאה לתפעול מערכת ההקלטה. 

טריגרים לתחילת ההקלטה (Activation)

 • ON/OFF HOOK  (בקווים אנלוגיים)

 •  VOX -Voice Activated   (אנלוגי / דיגיטלי)

 • DTMF Tone   

   דחיסת מידע

 • A-Law

 • M-Law

 • IMA-ADPCM

 • GSM

גיבויי וארכיב

 • אחסון ראשוני על גבי הדיסק הקשיח במערכת ההקלטה

 • המערכת מסוגלת לשמור העותקים של השיחות המוקלטות ברשת התקשורת או בכונן

רשתי אחר.

 • התקני גיבוי אפשריים –DVD, CD/RW, HD

שיטת הגיבוי

 • גיבוי בזמן אמת.

 • גיבוי מתוזמן לפי חודש, שבוע, יום ושעה.

 • גיבוי ידני.

גישה מרחוק למערכת ההקלטה:

 • באמצעות תוכנת – VRX Client Software

 • קישוריות באמצעות הרשת המקומית TCP/IP.

 • צפייה בשיחות מוקלטות.

 • תוכנת חיפוש חזקה.

 • גישה למערכת ההקלטה באמצעות סיסמא וזיהוי משתמש ( User ID+ Password).

 • העתקת שיחות מוקלטות לכונן הקשיח שבמחשב המרוחק.

 • פועל תחת מערכת הפעלה -  WINDOWS7 /WINDOWS8

לתיאום פגישה ובדיקת מערכת ללא התחייבות טל:  6090602 - 03  או בדואר אלקטרוני: sales@lanasist.com

bottom of page